สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

การจัดสร้าง โรงพยาบาลในมูลนิธิ จะจัดสร้าง ตามหลักเกณฑ์ เพื่อการก่อสร้างโดยจะต้องสร้าง ในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ทุรกันดาร" เพื่อประโยชน์ อย่างทั่วถึง ของพี่น้อง ประชาชนชาวไทยทุกคน

หลังจากที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อการคัดเลือกสถานที่ จัดตั้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเสร็จแล้ว คณะกรรมการ ฝ่ายก่อสร้าง จึงได้คัดเลือกสถานที่ ของอำเภอต่าง ๆ รวม ๒๐ อำเภอ ใน ๒๐ จังหวัด ตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ซึ่ง กระจายอยู่ครบทั้ง ๔ ภาค โดย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด รองมาคือ ภาคเหนือ และภาคใต้ น้อยที่สุดคือ ภาคกลาง ต่อมาปี ๒๕๒๗ บริษัทอีสต์ เอเซียติก จำกัด ได้บริจาคที่ดิน และก่อสร้างโรงพยายฃบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอเด่นชัย จ.แพร่ อีก ๑ แห่ง รวมเป็น ๒ แห่ง

view