สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566  

   1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566

   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566

   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567

 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้

   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567

   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567

 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567

   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567

   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567

   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไตรมาสที่ 4 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567

 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2567

   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฏาคม 2567

   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2567

   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2567

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานview