iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานศสม.บ้านส้อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362622 Mon, 13 Jul 2020 19:57:37 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362621 Mon, 13 Jul 2020 19:55:58 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านเหนือคลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362602 Fri, 10 Jul 2020 14:42:17 +0700 ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362450 Wed, 01 Jul 2020 11:54:03 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362064 Thu, 28 May 2020 15:17:46 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362063 Thu, 28 May 2020 15:17:01 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362062 Thu, 28 May 2020 15:17:14 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์ และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360202 Thu, 21 May 2020 10:40:10 +0700 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอลโทล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360133 Wed, 13 May 2020 17:07:58 +0700 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360132 Wed, 13 May 2020 17:03:01 +0700 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360086 Fri, 08 May 2020 14:34:13 +0700 รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360007 Fri, 08 May 2020 13:44:34 +0700 เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์ และยาดมสลบในลมหายใจออก http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360006 Thu, 30 Apr 2020 16:05:42 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42359806 Mon, 20 Apr 2020 17:13:59 +0700 จ้างปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358645 Sun, 08 Mar 2020 09:20:06 +0700 EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358631 Sun, 08 Mar 2020 11:33:12 +0700 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358630 Sun, 08 Mar 2020 11:32:39 +0700 EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358629 Sun, 08 Mar 2020 11:31:18 +0700 EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการหรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358628 Sun, 08 Mar 2020 11:30:51 +0700 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358627 Thu, 12 Mar 2020 17:40:31 +0700 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358626 Thu, 12 Mar 2020 17:35:12 +0700 EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358625 Sun, 08 Mar 2020 11:29:38 +0700 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358624 Sun, 08 Mar 2020 11:28:40 +0700 EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358623 Mon, 09 Mar 2020 19:50:36 +0700 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์๋การปฏิบัติงานต่ำ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358622 Thu, 12 Mar 2020 17:27:58 +0700 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358621 Thu, 12 Mar 2020 17:20:55 +0700 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358620 Thu, 12 Mar 2020 17:47:34 +0700 EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358619 Sun, 08 Mar 2020 11:26:22 +0700 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358618 Sun, 08 Mar 2020 11:25:59 +0700 EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358617 Sun, 08 Mar 2020 11:25:27 +0700 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358616 Sun, 08 Mar 2020 11:24:56 +0700 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358615 Sun, 08 Mar 2020 11:24:30 +0700 EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358578 Sun, 08 Mar 2020 11:32:15 +0700 EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358577 Sun, 08 Mar 2020 11:31:47 +0700 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358576 Wed, 11 Mar 2020 13:41:48 +0700 EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358575 Sun, 08 Mar 2020 11:28:01 +0700 EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358574 Sun, 08 Mar 2020 11:23:26 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงอาคารคลอดและห้องผ่าตัด) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358421 Thu, 20 Feb 2020 10:36:47 +0700 ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุง รพ.สต.บ้านเหนือคลอง รพร.เวียงสระ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358198 Fri, 31 Jan 2020 14:21:43 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358088 Fri, 24 Jan 2020 15:34:38 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโคมไฟผ่าตัดโคมใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357895 Fri, 27 Dec 2019 15:31:19 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357894 Fri, 27 Dec 2019 15:27:46 +0700 ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2563 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357837 Fri, 20 Dec 2019 09:23:26 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357727 Wed, 11 Dec 2019 18:18:25 +0700 EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357706 Thu, 12 Dec 2019 13:07:02 +0700 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357666 Mon, 03 Aug 2020 16:26:37 +0700 EB3 หน่วยบริการมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357665 Mon, 09 Dec 2019 18:24:43 +0700 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357664 Mon, 09 Dec 2019 18:23:30 +0700 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี ๒๕๖๓ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357495 Wed, 20 Nov 2019 17:41:21 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356911 Fri, 20 Sep 2019 15:22:39 +0700