iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363261 Wed, 14 Oct 2020 16:22:39 +0700 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363250 Mon, 12 Oct 2020 17:22:48 +0700 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363148 Tue, 29 Sep 2020 15:54:17 +0700 เผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363132 Fri, 25 Sep 2020 17:22:38 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานรพ.สต.เวียงสระ) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363003 Wed, 02 Sep 2020 15:42:29 +0700 ประกาศจ้างเหมาบริการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362998 Tue, 01 Sep 2020 15:11:05 +0700 ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362992 Mon, 31 Aug 2020 15:10:12 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362985 Fri, 28 Aug 2020 15:14:04 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362984 Fri, 28 Aug 2020 15:13:14 +0700 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362963 Tue, 25 Aug 2020 10:23:04 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362960 Mon, 24 Aug 2020 14:59:55 +0700 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362878 Thu, 13 Aug 2020 13:49:00 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362858 Tue, 11 Aug 2020 11:32:20 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านเหนือคลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362825 Wed, 05 Aug 2020 16:03:18 +0700 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานศสม.บ้านส้อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362622 Mon, 13 Jul 2020 19:57:37 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362621 Mon, 13 Jul 2020 19:55:58 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านเหนือคลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362602 Fri, 10 Jul 2020 14:42:17 +0700 ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362450 Wed, 01 Jul 2020 11:54:03 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362064 Thu, 28 May 2020 15:17:46 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362063 Thu, 28 May 2020 15:17:01 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42362062 Thu, 28 May 2020 15:17:14 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์ และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360202 Thu, 21 May 2020 10:40:10 +0700 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอลโทล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360133 Wed, 13 May 2020 17:07:58 +0700 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360132 Wed, 13 May 2020 17:03:01 +0700 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360086 Fri, 08 May 2020 14:34:13 +0700 รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360007 Fri, 08 May 2020 13:44:34 +0700 เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์ และยาดมสลบในลมหายใจออก http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42360006 Thu, 30 Apr 2020 16:05:42 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42359806 Mon, 20 Apr 2020 17:13:59 +0700 จ้างปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358645 Sun, 08 Mar 2020 09:20:06 +0700 EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358631 Sun, 08 Mar 2020 11:33:12 +0700 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358630 Tue, 25 Aug 2020 10:35:27 +0700 EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358629 Sun, 08 Mar 2020 11:31:18 +0700 EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการหรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358628 Sun, 08 Mar 2020 11:30:51 +0700 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358627 Thu, 12 Mar 2020 17:40:31 +0700 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358626 Thu, 12 Mar 2020 17:35:12 +0700 EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358625 Sun, 08 Mar 2020 11:29:38 +0700 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358624 Fri, 28 Aug 2020 15:24:19 +0700 EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358623 Mon, 09 Mar 2020 19:50:36 +0700 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์๋การปฏิบัติงานต่ำ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358622 Thu, 12 Mar 2020 17:27:58 +0700 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358621 Thu, 12 Mar 2020 17:20:55 +0700 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358620 Thu, 12 Mar 2020 17:47:34 +0700 EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358619 Sun, 08 Mar 2020 11:26:22 +0700 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358618 Thu, 13 Aug 2020 13:29:15 +0700 EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358617 Sun, 08 Mar 2020 11:25:27 +0700 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358616 Sun, 08 Mar 2020 11:24:56 +0700 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358615 Sun, 08 Mar 2020 11:24:30 +0700 EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358578 Tue, 25 Aug 2020 10:33:03 +0700 EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358577 Sun, 08 Mar 2020 11:31:47 +0700 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358576 Wed, 11 Mar 2020 13:41:48 +0700 EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358575 Sun, 08 Mar 2020 11:28:01 +0700