iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ รับสมัครงานหลายอัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357018 Wed, 02 Oct 2019 17:02:21 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356911 Fri, 20 Sep 2019 15:22:39 +0700 ประกาศเผยแพร่ฟอกไตเฉพาะเจาะจง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356832 Tue, 10 Sep 2019 17:21:56 +0700 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) หลายอัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356798 Fri, 06 Sep 2019 10:03:09 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล Digital Radiography (DR) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิด computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356757 Tue, 03 Sep 2019 18:41:53 +0700 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล Digital Radiography (DR) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิด computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356756 Tue, 03 Sep 2019 18:27:07 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปี 2563 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356744 Mon, 02 Sep 2019 15:03:39 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42356743 Mon, 02 Sep 2019 14:51:25 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42355375 Tue, 07 May 2019 15:38:31 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดใบเฟลิคพร้อมภาคออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42355258 Fri, 26 Apr 2019 09:13:16 +0700 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42355249 Wed, 24 Apr 2019 16:01:26 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องวัดดัชนีมวลกาย) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42355179 Fri, 19 Apr 2019 15:20:40 +0700 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42355085 Tue, 09 Apr 2019 17:49:22 +0700 <EB7> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354873 Sat, 30 Mar 2019 11:26:37 +0700 <EB22> หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354872 Sat, 30 Mar 2019 11:15:41 +0700 <EB19> หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354870 Sat, 30 Mar 2019 11:06:09 +0700 <EB5>หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354865 Fri, 29 Mar 2019 19:48:18 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้องกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354864 Fri, 29 Mar 2019 19:25:38 +0700 <EB25> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354754 Sat, 23 Mar 2019 15:22:32 +0700 <EB21> หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354753 Sat, 30 Mar 2019 11:33:51 +0700 <EB18> หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354752 Sat, 23 Mar 2019 14:44:31 +0700 <EB24> หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354751 Sat, 23 Mar 2019 14:38:28 +0700 <EB23> หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354750 Sat, 23 Mar 2019 14:32:38 +0700 <EB20> หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354749 Sat, 23 Mar 2019 13:33:02 +0700 <EB26> หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354748 Sat, 23 Mar 2019 12:54:16 +0700 <EB15> หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354740 Sat, 23 Mar 2019 09:07:27 +0700 <EB17> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354734 Fri, 22 Mar 2019 19:46:17 +0700 <EB16> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354733 Fri, 22 Mar 2019 19:20:49 +0700 <EB14> หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขอบุคลากร และเปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354732 Tue, 30 Jul 2019 15:41:52 +0700 <EB13> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354731 Fri, 22 Mar 2019 19:01:36 +0700 <EB12> หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354730 Fri, 22 Mar 2019 18:50:08 +0700 <EB11> หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354729 Fri, 22 Mar 2019 18:42:58 +0700 <EB10> หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354728 Fri, 22 Mar 2019 18:32:29 +0700 <EB8> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354727 Fri, 22 Mar 2019 18:22:11 +0700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจไฟ้าหัวใจขนาดกระดาษบันทึกThermal ไม่น้อยกว่า A4 โดยเฉพาะเจาะจง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354724 Fri, 22 Mar 2019 15:38:26 +0700 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354722 Fri, 22 Mar 2019 15:28:26 +0700 <EB6> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354701 Sat, 30 Mar 2019 10:58:29 +0700 ประกาศราคาซื้อเครื่องติตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354674 Wed, 20 Mar 2019 15:23:11 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermaI ไม่น้อยกว่ากว่า A๔ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354673 Wed, 20 Mar 2019 17:38:26 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354644 Mon, 18 Mar 2019 16:13:29 +0700 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354441 Tue, 05 Mar 2019 10:57:12 +0700 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42354348 Thu, 28 Feb 2019 09:11:40 +0700 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42353982 Mon, 04 Feb 2019 16:12:35 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42353874 Mon, 28 Jan 2019 17:24:07 +0700 < EB2 >(3.3) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42353210 Fri, 21 Dec 2018 10:49:56 +0700 <EB2>มาตรการกล หรือระบบในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42353206 Thu, 21 Mar 2019 18:09:00 +0700 EB3 >> http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42353205 Thu, 20 Dec 2018 14:19:41 +0700 < EB4 > http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42353164 Mon, 19 Aug 2019 19:44:53 +0700 รับสมัครงานพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42353049 Fri, 14 Dec 2018 15:33:00 +0700 < EB1 >หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42352995 Thu, 21 Mar 2019 17:54:11 +0700