iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366911 Tue, 17 May 2022 17:05:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366905 Thu, 12 May 2022 15:19:22 +0700 การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366892 Mon, 09 May 2022 20:19:00 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366882 Tue, 03 May 2022 16:10:58 +0700 จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ 6 พารามิเตอร์ แบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4เตียง จำนวน 1 เครื่อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366845 Tue, 26 Apr 2022 15:44:14 +0700 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366779 Fri, 01 Apr 2022 15:05:58 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องติดตั้งระบบงานเก็บข้อมูลการรักษาผู้ป่วยใน ( IPD Paperless) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366725 Mon, 28 Mar 2022 19:55:55 +0700 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366531 Thu, 31 Mar 2022 15:11:37 +0700 MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366530 Thu, 31 Mar 2022 15:09:55 +0700 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366529 Thu, 31 Mar 2022 15:07:40 +0700 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366528 Thu, 31 Mar 2022 15:04:59 +0700 MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366527 Thu, 31 Mar 2022 15:02:28 +0700 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366526 Thu, 31 Mar 2022 15:00:23 +0700 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366525 Thu, 31 Mar 2022 15:29:18 +0700 MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366524 Thu, 31 Mar 2022 14:55:50 +0700 MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366523 Thu, 31 Mar 2022 14:53:19 +0700 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366522 Thu, 31 Mar 2022 14:51:14 +0700 MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366521 Thu, 31 Mar 2022 14:48:44 +0700 MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366520 Thu, 31 Mar 2022 14:43:08 +0700 MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366519 Thu, 31 Mar 2022 14:41:23 +0700 MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366518 Thu, 31 Mar 2022 14:38:39 +0700 MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366517 Thu, 31 Mar 2022 14:36:18 +0700 MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366516 Thu, 31 Mar 2022 14:33:40 +0700 MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366515 Thu, 31 Mar 2022 14:30:42 +0700 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366514 Thu, 31 Mar 2022 14:27:39 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366492 Fri, 25 Mar 2022 10:39:24 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366384 Wed, 09 Feb 2022 19:09:36 +0700 ประกาศนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365620 Sat, 15 Jan 2022 17:26:13 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน ๒ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365581 Fri, 25 Mar 2022 10:40:30 +0700 MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365553 Thu, 31 Mar 2022 16:01:09 +0700 MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365551 Thu, 31 Mar 2022 15:40:38 +0700 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365550 Thu, 31 Mar 2022 15:50:44 +0700 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365549 Thu, 31 Mar 2022 16:15:55 +0700 MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365457 Thu, 31 Mar 2022 15:35:38 +0700 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42350119 Fri, 10 Aug 2018 11:47:02 +0700 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42350048 Wed, 08 Aug 2018 16:47:56 +0700 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42341772 Mon, 06 Aug 2018 19:00:27 +0700 1 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42341754 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ไวรัสเมิร์ส คืออะไร http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42236528 Mon, 15 Jun 2015 14:40:25 +0700 ยาสมุนไพรในรั้วรพร.เวียงสระ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=41991105 Tue, 12 Jun 2012 13:44:38 +0700 บร็อคโคลี่มิตรที่ดีของปอด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=606053 Fri, 01 Apr 2011 13:21:32 +0700 วิธีเปลี่ยน Battery iPhone 4 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=601164 Mon, 21 Mar 2011 15:37:48 +0700 กินหอมแดงป้องกันโรคหัวใจ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=601157 Mon, 21 Mar 2011 15:24:26 +0700 ตรวจสุขภาพ ก่อนหมดสภาพ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=601146 Mon, 21 Mar 2011 15:02:57 +0700 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=596246 Thu, 10 Mar 2011 16:07:08 +0700 พริกรักษาโรคได้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=585066 Tue, 15 Feb 2011 11:14:02 +0700 โรคตาแดง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=566634 Tue, 11 Jan 2011 13:36:20 +0700 โรคฉี่หนู http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=566554 Tue, 11 Jan 2011 13:18:58 +0700 ล้างพิษ ง่ายๆได้ด้วยตัวเอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=550022 Tue, 07 Dec 2010 16:21:29 +0700 6 ทิปส์ จิบกาแฟเพื่อสุขภาพ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=540446 Wed, 17 Nov 2010 09:48:44 +0700