-:-ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี-:-