สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบประเมิน จากระบบ Google Forms

1.แนวทางปฏิบัติ

2.นโยบาย/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม

3.เอกสารเพื่อแสดงตน

4.แนวทางปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา

5.ระบบเฝ้าระวัง ตืดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพง

6.แนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาแห่งชาติ

7.คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด


view