สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

                ประกาศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

        หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์ธรรมดา  จำนวน 2 คัน

        ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

รายละเอียด  ดังนี้

1. รายละเอียดตารางวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.07

2. ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

view