สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมิน รอบที่ 1

2.บัญชีรายชื่อข้าราชการระดับการประเมิน รอบที่ 1

3.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1

4.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2

5.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 3

6.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 4

7.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 5

8.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 6

9.บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำรอบที่ 1

10.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้าง

11.แบบฟอร์มเผยแพร่

ภาพประกอบการประเมินที่ 1

12. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมิน รอบที่ 2

13.บัญชีรายชื่อข้าราชการระดับการประเมิน รอบที่ 2

14.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1

15.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2

16.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 3

17.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 4

18.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 5

19.คำสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 6

20.บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำรอบที่ 2

21บัญชีราชชื่อพนักงานราชการรอบที่ 2

22.คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ

23.บัญชีราชชื่อพนักงานกระทรวงรอบที่ 2

24..คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวง

25.บัญชีราชชื่อลูกจ้างชั่วคราวรอบที่ 2

26.คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

27 แบบฟอร์มเผยแพร่

ภาพรอบการประเมินที่ 2

view