สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7

ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

    2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

    2.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

    2.2.2 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา

    2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

    2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

    2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 

    2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

view