สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- 1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- 2.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ

- 3.ยุทธศาสตร์ชาติ

- 4.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

- 5.ประมวลจริยธรรม

- 6.ข้อบังคับจรรยาบรรณ ๒๕๖๐

- 7.คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- 8.แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- 9.ยุทธศาสตร์

- 10.แผนยุทธศาสตร์ 63

- 11.บันทึกข้อความลงนามเกียวกับมาตรการก กลไก การวางระบบการจัดการ

- 12.แผนปฏิบัติการใช้เงินบำรุง

- 13.เอกสารประกอบการตรวจราชการ

- 14.คู่มือปฏิบัติงาน

- 14.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562

- 15.รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- 16.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติฯ 

- 17.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

- 18.แบบฟอร์มเผยแพร่

- Print Screen

view