สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

- 1.บันทึกข้อความ,แบบฟอร์มเผยแพร่,คำสั่งมาตรการป้องกันการจัดซื้อจ้าง

- 2.บันทึกข้อความ,แบบฟอร์มเผยแพร่,แนวทางการปฏิบัติการรับของแถม

- 3.บันทึกข้อความ,แบบฟอร์มเผยแพร่.ระบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

- 4.บันทึกข้อความ,แบบฟอร์มเผยแพร่,ประกาศการให้และรับของขวัญ

- 5.บันทึกข้อความ.แบบฟอร์มเผยแพร่.มาตรการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายยา

  5.1 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายยา

  5.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

  5.3 ประกาศว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย

  5.4 ประกาศว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

  5.5 ประกาศว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 

- 6.บันทึกข้อความแจ้งเวียนการป้องกันการรับสินบน

- 7.บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการการทุจริตการเบิกจ่ายยา

- 8.บันทึกข้อความ รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

- Print Screen

view