สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2. แบบฟอรม์ประกาศเผยแพร่  มาตรการ แผนจัดซื้อจัดจ้าง

3. บันทึกข้อความ เรื่อง "มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง"

4. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

5. ขออนุมัติเผยแพร่ -งบลงทุน

6. ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง

    - ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง(1)

    - ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง(2)

    - ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง(3)

    - ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง(4)

    - ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง(5)

    - ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง(6)

7. ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ

8. แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่

10. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 

     - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(1)

     - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(2)

11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

12. แบบตรวจสอบผู้เสนอราคา

     - แบบตรวจสอบผู้เสนอราคา(1)

     - แบบตรวจสอบผู้เสนอราคา(2)

     - แบบตรวจสอบผู้เสนอราคา(3)

     - แบบตรวจสอบผู้เสนอราคา(4)

13. แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง(สขร. 1)

view