สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

<EB7> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการประชุมและขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

- บันทึกข้อความ เรื่องขอรายงานโครงการและขออนุมัติ

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการและขออนุมัติเผยแพร่

view