สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

<EB22> หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ เรื่องขอนุมัติโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

- รายงานการประชุม/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ภาพถ่ายกิจกรรม

- รายงานผลการประชุม

view