สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

<EB 21>หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ เรื่องกำหนดกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือปฏิบัติงาน

- กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- บันทึกข้อความ เรื่องแจ้งเวียนกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

view