สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

<EB8> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

- บันทึกข้อความ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลฯ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลฯ

- คำสั่งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- บันทึกข้อความ เรื่องประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำปี 2562

- บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

view