สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


2. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

2.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

2.2 นโยบายผู้บริหาร

2.3 โครงสร้างหน่วยงาน

2.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.6 ยุทธศาสตร์ 

2.6.1 ยุทธศสตร์กระทรวงสาธารณสุข

2.6.2 ยทธศาสตร์หน่วยงาน

2.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct ) 

 3.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

4. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4.1 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

4.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5.1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

8.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

    8.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
    8.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    8.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    8.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

    8.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.)

    9. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
    10. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

      แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

view