สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

- บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการประชุม

- บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

- บันทึกข้อความ เรื่องรายงานโครงการและขออนุมัติเผยแพร่โครงการคัดกรองมะเร็ง

view