สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB3(2) >>

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือน มิถุนายน 2561

- สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนมิถุนายน 2561 อ.เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ผลการประเมินตามมาตรฐานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

- แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่แผนผังการปฏิบัติงานควบคุมโรค SRRT

- แผนผังการปฏิบัติงานควบคุมโรค SRRT อำเภอเวียงสระ

- หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- บันทึกข้อความ การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

- แนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

- แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คบสอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

- มาตรการเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน พ.ศ.2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

view